Det här gör vi

Minnesfonden verkar för att öka kunskapen om sicklecellanemi inom vården i Sverige.

Forskningsanslag under 2021-2023

Genom en årlig gåva om 100 000 kr över en treårsperiod till Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet önskar familjen Ahlén verka för att främja forskning kring sicklecellanemi och spridning av information om sjukdomen i vården i Sverige.

Familjen önskar att fler praktiserande läkare och annan vårdpersonal får exponering mot sjukdomen i någon form och ökad förståelse för patientens situation. Medlen kan användas för forskning, utbyten till länder där sjukdomen är mer vanlig, besök på ämneskonferens, eller liknande insatser som prefekt anser främjar ändamålet.

Mottagare av 2021 års forskningsanslag

Vi är glada att kunna meddela att 2021 års forskningsanslag tilldelas Maria Hägglund, docent i hälsoinformatik och lektor i implementeringsforskning vid Uppsala universitet & Akademiska sjukhuset. Hennes projekt syftar till att öka kunskapen om och förståelsen för sickelcellanemi bland sjukvårdspersonal i Sverige. Detta görs genom att forskare, tillsammans med en grupp externa experter som utvecklat ett digitalt verktyg (SCarD) som används av patienter och vårdgivare på olika håll i världen, översätter och utvärderar verktyget inom den svenska sjukvården.

Läs mer om projektet och Maria Hägglund >>